هدف اصلی تأسیس شرکت پاد جندی شاپور جلوگیری از کمبود دارو در ایران است. این شرکت امیدوار است با تهیه داروهای بیشتر و سایر موارد ضروری در زمینه مراقبت های بهداشتی ، زمینه فعالیت تجاری خود را توسعه دهد تا بتواند خدمتگزار خوبی در صنعت بهداشت و درمان ایران باشد.